HS Mielipide 8.10.2014: Jokaisella lapsella on oikeus saada tietää vanhempansa ja sukunsa


Heikki Sariola (LSKL)

Hel­sin­gin Sa­no­mat ker­toi (Ko­ti­maa 6. 10.) kol­men pro­fes­so­rin kri­tii­kis­tä uut­ta isyys­la­ki­esi­tys­tä koh­taan. Kri­tiik­ki kos­ki avio­lii­ton ul­ko­puo­lel­la syn­ty­neen lap­sen epä­oi­keu­den­mu­kais­ta koh­te­lua pe­rin­nön­jaos­sa.

Pe­rin­nön­ja­ko on kui­ten­kin vain yk­si la­ki­esi­tyk­sen mo­nis­ta on­gel­mis­ta, jois­ta mo­net näyt­tä­vät ole­van seu­raus­ta yh­des­tä pe­rus­ta­van­laa­tui­ses­ta puut­tees­ta: esi­tys ei nos­ta kes­kei­sek­si ta­voit­teek­si syn­ty­vän lap­sen oi­keut­ta van­hem­piin­sa ja su­kuun­sa. Sen si­jaan esi­tys näyt­tää huo­leh­ti­van ym­pä­ril­lä ole­vien ai­kuis­ten, eri­tyi­ses­ti lap­sen äi­din ja tä­män kul­loi­sen­kin mies­ys­tä­vän tai puo­li­son, eduis­ta. Eh­kä sel­vin esi­merk­ki täs­tä on esi­tyk­sen 42. py­kä­län kä­sit­te­le­mä ti­lan­ne, jos­sa nai­nen on mah­dol­li­ses­ti tul­lut ras­kaak­si avio­lii­ton ul­ko­puo­li­ses­sa suh­tees­sa.

Esi­tys ra­joit­tai­si isäk­si it­sen­sä kat­so­van mie­hen oi­keut­ta nos­taa kan­ne äi­din avio­mie­hen isyy­den ku­moa­mi­sek­si.

Esi­tys aset­taa isyys­kan­teen nos­ta­mi­sel­le eh­to­ja, joil­la ei ole mi­tään te­ke­mis­tä isyy­den kans­sa: ”Mie­hel­lä, jo­ka kat­soo ole­van­sa äi­din avio­lii­ton ai­ka­na syn­ty­neen lap­sen isä, on oi­keus nos­taa kan­ne äi­din avio­mie­hen isyy­den ku­moa­mi­sek­si ai­noas­taan, jos äi­ti ja avio­mies ovat asu­neet eril­lään lap­sen syn­ty­män ai­kaan; kan­ta­ja on asu­nut yh­des­sä lap­sen äi­din kans­sa lap­sen syn­ty­män ai­kaan ja osal­lis­tu­nut lap­sen hoi­toon tai jos kan­ta­jan ja lap­sen vä­lil­le on muu­toin muo­dos­tu­nut per­he­yh­tey­teen rin­nas­tet­ta­va suh­de; ja tuo­mio­is­tuin ar­vioi kan­teen nos­ta­mi­sen ole­van lap­sen edun mu­kai­nen.”

Re­surs­si­vai­keuk­sien kans­sa tais­te­le­vien vi­ran­omais­ten ei pi­dä jou­tua tuh­laa­maan ai­kaan­sa sen sel­vit­tä­mi­seen, ku­ka asui – tai ei asu­nut – ke­nen­kin kans­sa, kun isyys var­muu­del­la sel­viää syl­ki­näyt­tees­tä.

Esi­tyk­sen toi­ses­sa py­kä­läs­sä puo­les­taan esi­te­tään sää­det­tä­väk­si, et­tä jos syn­ty­mät­tö­män lap­sen bio­lo­gi­nen isä kuo­lee ja äi­ti avioi­tuu uu­del­leen en­nen lap­sen syn­ty­mää, uu­si avio­mies on lap­sen isä.

Ge­neet­ti­sen isän se­kä hä­nen su­kun­sa mer­ki­tys si­vuu­te­taan ikään kuin pe­ri­mä oli­si lap­sel­le täy­sin mer­ki­tyk­se­tön.

Uu­teen la­kiin tar­vit­tai­siin uu­si isyy­den ka­te­go­ria, jos­sa to­si­asial­li­nen isyys tun­nus­tet­tai­siin niis­sä­kin ti­lan­teis­sa, jois­sa lap­si ei voi ol­la ge­neet­ti­sen isän­sä hoi­dos­sa, esi­mer­kik­si juu­ri isän kuo­le­man vuok­si.

Lap­sen oi­keuk­sien so­pi­mus edel­lyt­tää, et­tä lap­sel­la on oi­keus ”mi­kä­li mah­dol­lis­ta tun­tea van­hem­pan­sa ja ol­la hei­dän hoi­det­ta­va­naan”.

Suo­mi on ra­ti­fioi­nut so­pi­muk­sen, jo­ten se on la­ki­na voi­mas­sa Suo­mes­sa. Suo­meen ei tu­le sää­tää la­kia, jo­ka joh­taa vää­rän isyy­den vah­vis­ta­mi­seen ja es­tää to­si­asial­li­sen isyy­den sel­vit­tä­mi­sen. Val­tion asia ei ole sa­la­ta lap­sel­ta hä­nen taus­taan­sa.

Heik­ki Sa­rio­la
eri­tyis­asian­tun­ti­ja
Las­ten­suo­je­lun Kes­kus­liit­to